Jelena Petrović

Proboji paralelnih stvarnosti

Geopolitika neograničenog povezuje nespojive prostore u kojima se paralelno dešavaju različite stvarnosti, u ovom slučaju pred nama su gradovi Zurich i Sarajevo. Izložba „Sarajevo–Zurich: Unlimited“ podsjeća na roman britanskog autora socijalističke distopijske naučne fantastike China Miévillea, pod nazivom “Grad i Grad”. Riječ je o dva zamišljena grada Besel i Ul Koma koja postoje jedan naspram drugoga, jedan u drugom i, možda najpreciznije, jedan bez drugog. Stanovnici oba grada su naučeni da se međusobno ignorišu, da ne vide jedni druge, odnosno da ne koegzistiraju. Postoji jasno pravilo koje se naziva nevidiljiv (u orginalu: unseen), a nepoštovanje ovog pravila naziva se proboj, kao i policijska organizacija koja ovaj prestup sankcioniše i prosljeđuje nadređenoj komisiji, odnosno vlasti. Dvoje umjetnika Karen Mirza i Brad Butler zajedno sa China Miévilleom, u video radu koji se idejno oblikuje prema roma- nu, ovu komisiju za očuvanje međusobne nevidljivosti, odnosno nužnih ne- vidljivih granica novih demokratija naziva državom u državi, državom iz sjenke (prema turskom nazivu Derin Devlet). Država iz sjenke se pojavljuje kao tijelo nadzora u kome izabrani predstavnici oba grada na svojim pozicijama moći za- pravo jedino koegzistiraju s ciljem da definišu prošlost, sankcionišu sadašnjost (tzv. proboje ili prekide stvarnosti) i kreiraju budućnost. Grad i Grad tako ostaju jedan za drugi nevidljivi u svojoj svakodnevnici, ne fizički, već psihološki, voljom slobodnog izbora i utvrđenog morala zbog koga se svaki proboj može jedino definisati kao prestup ili zločin. Međusobna nevidljivost ovih gradova tako onemogućava socijalnu, istorijsku, materijalnu i svaku drugu koegzistenciju. Takođe, govori o nemogućnosti zajedničkog, o nemogućnosti neograničenog, o čemu suštinski svjedoči svaki pokušaj proboja granica, pokušaj prekida ustaljenih geopolitičkih stvarnosti, bilo da se radi o svakodnevnom životu ili umjetnosti.

Jelena Petrović:

Feministička teoretičarka angažovanih društvenih praksi i radnica u umetnosti. (Ko)autorka istraživačkih radova, publikacija, umetničko- teorijskih događaja, izložbi i projekata koje se bave (post)jugoslovenskim prostorom, njegovom feminističkom  istorijom, politikom sećanja, umetničkim i kustoskim praksama. Članica umetničko-teorijske grupe Spomenik (2008-2015). suosnivačica i članica feminističke kustoske grupe Red Min(e), Spoljna saradnica i predavačica na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani (2014). Od 2015. zaposlena je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (2015-2017)

Breaches of Parallel Realities

Geopolitics of the unlimited connects incompatible spaces wherein different realities simultaneously operate, in this case the cities of Zurich and Sarajevo. The exhibition Sarajevo–Zurich: Unlimited evokes the novel The City & the City by China Miéville, a British author of socialist dystopian science fiction. It tells the story of two imaginary cities, Besźel and Ul Qoma, which exist side by side, within one another, and perhaps most accurately without one another. The citizens of both cities have been taught to ignore, not to see and not to coexist with each other. There is a clear rule of Unseeing, and failure to comply with this rule is called a Breach, while a police organisation sanctions such transgressions and reports them to the superordinate Oversight Committee, that is, to the authorities. In the video work based on the novel, made by two artists, Karen Mirza and Brad Butler, together with China Miéville, this com- mittee for preservation of mutual invisibility, that is of the unavoidable invisible borders of the new democracies, is called a state within the state, shadow government, or deep state (after the Turkish term Derin Devlet). Deep state occurs as a supervisory authority, in which the elected representatives of both cities actually coexist in their positions of power with the sole purpose to define the past, sanction the present (so-called breaches, or interruptions of reality) and create the future. The City and the City thus remain invisible to one another in their daily existence, not physically, but rather psychologically, through the power of free choice and established morals which make any breach be defi- ned as a transgression, or a crime. Mutual invisibility of the cities thus prevents social, historical, material, or any other coexistence. Furthermore, it testifies to the impossibility of the common, impossibility of the unlimited, which is essen- tially evidenced by any attempt to breach borders, or to abolish entrenched geopolitical realities, both in everyday life and in art.

She is a feminist scholar, theorist and art worker. (Co)author of texts, events and projects related to (post)Yugoslav subjects – particularly with regard to the (post)Yugoslav history, art-theory and feminism. She completed her PhD at ISH Ljubljana Graduate School of Humanities (2009), 2008 to 2015 active member of the new Yugoslav art-theory group Grupa Spomenik. Co-founder and member of the feminist curatorial collective Red Min(e)d (2011-). From 2014, teaching at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana and from 2015 at the Academy of Fine Arts Vienna, Austria.